Inzicht

Onderzoek: Controllers vinden datakwaliteit onvoldoende

Een opvallend hoog aantal controllers vindt de datakwaliteit binnen haar organisatie onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek door Finext. Slechts 32% van de gevraagde controllers is tevreden over de datakwaliteit. Ook over het niveau van de data-integratie – een thema dat nauw samenhangt met de datakwaliteit – zijn de controllers kritisch. Wat zijn hiervoor de oorzaken? En belangrijker nog, hoe los je dit op?

Uit eerder onderzoek door Finext bleek al dat controllers blokkades ondervinden bij de digitale transformatie. De belangrijkste blokkades waren onvoldoende integratie van systemen & data en een beperkte datakwaliteit. Genoeg reden om hier een vervolgonderzoek aan te wijden en dieper in datakwaliteit en data-integratie te duiken. Waar lopen controllers tegen aan? En hoe lossen zij dat op?

Controllers ontevreden over datakwaliteit

Om te beginnen met de datakwaliteit: slechts 32% van de respondenten geeft aan dat ze een goede datakwaliteit hebben. Een schrikbarend laag aantal, vinden wij, aangezien data een steeds belangrijkere plaats inneemt binnen de (financiële) besturing van organisaties. Datagedreven sturing is noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van de organisatie op de langere termijn, maar wordt in de huidige situatie niet voldoende mogelijk gemaakt.

Opvallend daarbij is dat 80% van de respondenten aangeeft dat ze wél processen hebben om een goede datakwaliteit te handhaven. Respondenten geven zelf aan dat één van de oplossingen om de datakwaliteit te verbeteren het standaardiseren van deze processen is. Ook menselijke fouten spelen een rol bij de slechte datakwaliteit: de meerderheid van de respondenten ervaart problemen met de data-invoer.

Data-integratie ook nog onvoldoende

Ook op het gebied van data-integratie is het oordeel van de controllers negatief: slechts 37% vindt de data-integratie goed. Daarvan geeft de helft aan dat ze een zeer goede data-integratie hebben. Het kan dus wel! Het geheim van data-integratie? Dat is per organisatie wisselend. Er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben, van kennis en kunde tot wettelijke verplichtingen.

Een factor die bij veel organisaties een belangrijke rol speelt, is het organiseren van duidelijke interne afspraken, zoals gestandaardiseerde processen en heldere data-definities. De meerderheid geeft aan problemen te hebben met slechte data-definities, waardoor het niet mogelijk is om verschillende databronnen te koppelen.

Het aantal gebruikte digitale oplossingen kan ook een factor zijn: bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze veel digitale oplossingen gebruiken, waardoor ze met veel databronnen moeten werken. Dat zou geen problemen op hoeven leveren als de oplossingen goed met elkaar gekoppeld zijn, maar uit de verdiepende interviews bleek dat veel organisaties hier behoorlijke strubbelingen door ervaren.

Technische oplossingen om datakwaliteit en data-integratie te verbeteren

Veel respondenten willen deze knelpunten wegnemen en zetten al oplossingen in die de dataproblemen kunnen aanpakken. Daarbij blijkt het zwaartepunt vooral bij de technische oplossingen te liggen. Zo gebruiken veel organisaties Enterprise Resource Planning- en Enterprise Performance Managementsystemen. ERP-systemen integreren de data afkomstig uit de operatie (sales, HR, logistiek) voor andere delen van de operatie en de organisatie. EPM-systemen doen hetzelfde, maar koppelen verschillende data-bronnen voor meer inzichten en betere sturing.

Daarnaast wordt Extraction, Transformation and Load, afgekort ETL, al behoorlijk vaak gebruikt. Bij veel organisatie wordt ETL gebruikt om gegevens uit verschillende gestructureerde databases te verenigen in een andere database. Wat opvalt is dat ETL weliswaar veel ingezet wordt, maar door controllers als onvoldoende effectief wordt ervaren.

Organisatorische data-oplossingen

Wat betreft de effectiviteit van deze oplossingen is de meerderheid van de controllers van mening dat organisatorische oplossingen, zoals data-ownership en een Data Management Office, veel waarde toevoegen aan het verbeteren van de datakwaliteit.

Opvallend is dat de waarde van de organisatorische oplossingen hoog wordt ingeschat, maar dat implementatie ervan achterblijft. Hier liggen dus nog volop kansen voor verbeteringen. Het inrichten van een Data Management Office (DMO) heeft hierbij de grootste potentie. Ook het veranderen van de organisatiecultuur biedt perspectief. Meer begrip voor wat data kan betekenen geeft kansen voor meer data-gedrevenheid en het ontwikkelen van kennis en ervaring rondom data.

Roadmap voor datakwaliteit en -integratie

De inzet van alleen technische oplossingen biedt onvoldoende houvast voor verbetering van datakwaliteit en data-integratie. Een combinatie van organisatorische en technische oplossingen levert het beste resultaat. Maar hoe weet je welke combinatie voor jouw organisatie optimaal is? Dat vraagt om een gefundeerde roadmap.

Om te komen tot een goede roadmap begin je eerst met evalueren: hoe kijkt jouw organisatie naar data? Denk vervolgens na over waar jullie over 2 jaar willen staan op het gebied van data. Schets daarna de doelen en wensen om die visie te bereiken. Tot slot weeg je de mogelijke oplossingen af tegen de doelen en wensen: welke oplossingen gaan je helpen om je doel te bereiken? De roadmap die zo ontstaat – met technische en organisatorische oplossingen die effectief zijn voor jouw situatie – kun je vervolgens gericht en stapsgewijs implementeren.

Toegevoegde waarde van datakwaliteit en data-integratie is hoog

De lage tevredenheid over datakwaliteit en data-integratie staat haaks op de wensen van controllers, zo blijkt uit het onderzoek. De meerderheid van de respondenten is van mening dat ze processen, automatisering en samenwerking op het gebied van datakwaliteit en data-integratie moeten optimaliseren, zelfs als de investering hierin significant is. Kortom, controllers willen hier duidelijk mee aan de slag. Tijd voor actie dus.